Mateřské školky a jejich typy

Jaký je rozdíl mezi veřejnou mateřskou školkou a soukromou si vysvětlíme v následujícím článku.
Zřizovatelem veřejných mateřských škol je stát, kraj nebo obec. Podléhají školskému zákonu. Tento typ školek je podmíněn zápisem do školského rejstříku. Na základě tohoto zápisu vzniká školkám nárok na finanční příspěvky ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvky jsou poskytovány na platy učitelů a dalších pracovníků, výdaje na výuku dětí. Příspěvky školkám se udělují podle počtu dětí a dále podle stanovených jednotkových výdajů (tzv. normativ). Kapitálové výdaje a vlastní provoz školek hradí jejich zřizovatelé.
dětské hřiště
Mateřské školky, potažmo jejich zřizovatelé, mohou vybírat od rodičů příspěvky na částečnou úhradu. Školský zákon určuje horní hranici příspěvků. Zároveň je plně v gesci mateřské školky prominutí nebo snížení platby, a to především u dětí pocházejících ze sociálně slabších skupin. Další zvýhodněnou skupinou jsou děti z pěstounské péče.
Soukromé mateřské školky rejstříkovéjsou zřizovány právnickými osobami či církví. Jejich předmět činností je poskytování vzdělávání nebo školských služeb. I tyto mateřské školky podléhají školskému zákonu včetně zápisu do školského rejstříku. Stejně jako veřejné školky, mají soukromé mateřské školky rejstříkové nárok na finanční příspěvky podle normativů.
Církevní mateřské školkyse příliš od veřejných či soukromých registrovaných školek neliší. Během své výuky se zaměřují na seznámení dětí se základními náboženskými skutečnostmi. Většina církevních školek neklade důraz na přijetí dětí z věřících rodin nebo křest. Jejich zřizovateli jsou církevní právnické osoby nebo města či obce. Pokud jsou registrovány ve školském rejstříku, platí pro jejich provoz školský zákon a je přidělován příspěvek podle normativů.
děti ve školce
Montessori školkyje typ mateřské školky, které se přizpůsobuje dítěti. Dítě si může ve školce zvolit činnost, které se bude věnovat, ale nesmí tím rušit ostatní. Děti jsou učiteli respektovány a je pouze na nich, jak aktivita bude probíhat. Zároveň jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Ve třídě se nacházejí různě staré děti.
Obdobou Montessori školek jsou školky Daltonské. Děti jsou vedeny k tomu, aby vycházely samy se sebou, stejně tak s ostatními při zachování vlastní osobnosti. Zároveň jsou děti vedeny ke slušnosti, odpovědnosti a vztahu k přírodě.
Lesní mateřské školkyjsou určeny dětem od 3 do 6 let. Zvláštností těchto školek je, že výuka probíhá venku a to za jakéhokoli počasí. Smyslem je rozvíjení dovedností dětí v přímém kontaktu s přírodou. Výuka probíhá v malém počtu dětí, maximálně 15 dětí.
Ve Waldorfských školkách je důraz kladen na morální a citový vývoj dětí. Ve školce je dítě chápáno ve své celistvosti, a to tělesné, duševní a duchovní, zároveň je kladen důraz na vnímání přírody. Děti poznávají své okolí pozorováním a napodobováním, preferuje se hra a experimentování.
Toto jsou základní typy mateřských školek. Soukromé školky se mohou dále zaměřovat například na cizí jazyky, se speciálním programem pro různé handicapované děti, sportovní a podobně.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup